6172 311 0917
تشکیل جلسه کمیته ملی  استاندارد پلاستیکها


: 113

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیونهای فنی مرکب از کارشناسان سازمان ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ، شامل تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، صادر کنندگان و وارد کنندگان ، مراکز علمی و تخصصی حاصل می شود.

جلسه کمیته ملی استاندارد پلاستیک ها – تعیین خواص مکانیکی دینامیکی – قسمت یک الی یازده روز چهارشنبه مورخ سی ام  بهمن ماه در سالن جلسات سازمان استاندارد شیراز تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان استاندارد استان فارس ، در این جلسه درخصوص تایید نهایی استاندارد مزبور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و استاندارد 9416 تجدید نظر دوم به تصویب کلیه اعضای هیات مدیره رسید. همچنین مقرر شد که اعضاء پیشنهادهای خود را درخصوص کارگروه‏ های تخصصی زیرشاخه هر یک از کمیسیونها ارائه فرمایند. در این نشست مباحثی درخصوص اهداف و استراتژیهای سازمان ملی استاندارد و روند تدوین استانداردهای مورد نیاز مطرح گردید .

آدرس ارتباطی ما

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز – بلوار کوشش جنوبی – نبش خیابان 119 – شرکت سما پلاست پرشین

تلفن : 07137743898  

فاکس : 07137743146  

همراه :  09173116172 - 09177180267